Privacyverklaring website

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2023.


Wolf Oil, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft zich ertoe verbonden te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR").

Wolf Oil wil er zeker van zijn dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens over u worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en hoe ze veilig worden bewaard.

Opmerking: deze website wordt gehost door Wolf Oil Corporation NV (hierna "Wolf Oil", of "wij"), Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, België (BTW-BE) 0403.699.350


Algemene waarschuwing

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die hij/zij op de Website verstrekt.

De Verklaring is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost. Ze is niet geldig voor de pagina's die gehost worden door derden waarnaar Wolf Oil kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Wolf Oil kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die op deze websites of door deze websites worden verwerkt.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze taal en de Engelse taal, prevaleert de Engelse taal.


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, moeten wij een of meer andere persoonsgegevens verwerken, die over het algemeen, afhankelijk van elk geval, als volgt zijn:


2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?


3. Op welke basis gebruiken we uw persoonlijke gegevens?


4. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens hangt af van de doeleinden waarvoor we dergelijke gegevens verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd:


5. Gegevens delen

Door het delen van persoonlijke informatie met Wolf Oil, kan die persoonlijke informatie worden overgedragen aan, of toegankelijk zijn voor bedrijven die deel uitmaken van de Wolf Oil Corporation.

Bij bekendmaking aan een overzeese entiteit zal Wolf Oil redelijke stappen ondernemen om de privacywetgeving van het land waar de informatie zal worden bekendgemaakt te beoordelen om te bepalen of de overzeese ontvanger de privacywetgeving moet naleven die minstens even streng is als de privacywetgeving van haar bestaande activiteiten met betrekking tot de informatie. 

Indien Wolf Oil persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Unie (de EU) doorgeeft aan landen buiten de EU, zal dit uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de respectieve wetgeving inzake gegevensbescherming, d.w.z. dat geen gegevens zullen worden doorgegeven aan een derde land voordat eerst is verzekerd dat dit ontvangende land een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens biedt, voordat ten tweede passende maatregelen zijn ingevoerd om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zoals standaardcontractbepalingen, en voordat ten slotte een beroep wordt gedaan op afwijkingen zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

Wolf Oil zorgt er ook voor dat derden die worden gebruikt om informatie op te slaan of te verwerken, voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Neem contact met ons op via  info@wolfoil.com als u de door ons toegepaste waarborgen voor gegevensoverdracht wilt controleren.


6. Hoe beschermen we uw informatie?

Wolf Oil neemt alle redelijke maatregelen (fysieke, technische en administratieve beveiligingen) om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen misbruik, storingen en verlies, alsmede onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wij werken onze beveiligingstechnologie voortdurend bij en testen deze. Wolf Oil beperkt de toegang tot persoonsgegevens door onze werknemers en dienstverleners, behalve zoals beschreven in deze verklaring.  Elke werknemer of dienstverlener die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Uw gegevens worden opgeslagen op streng beveiligde servers.  Wanneer we gebruikmaken van een partner voor gegevensopslag, baseren we die selectie voornamelijk op hun niveau van beveiliging, betrouwbaarheid en ervaring met de opslag en behandeling van gegevens, waaronder persoonlijke informatie.

In het geval van een datalek verbindt Wolf Oil zich ertoe om in alle opzichten te voldoen aan de vereisten van alle relevante privacywetten.


7. Uw rechten


Houd er rekening mee dat de uitoefening van je rechten van geval tot geval zal worden beoordeeld door Wolf Oil.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, laat het ons dan weten door contact op te nemen met info@wolfoil.com

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande contactgegevens.


8. Contacten

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be