INHOUDSOPGAVE

 1. Gebruiksvoorwaarden website
 2. Informatie over de inhoud
 3. Hyperlinks
 4. Intellectuele eigendomsrechten
 5. Verstrekte informatie en materiaal
 6. Verwerking van persoonsgegevens
 7. Contactgegevens
 8. Website disclaimer
 9. Privacyverklaring
  1. Waarom deze privacyverklaring?
  2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?
  3. Op welke juridische gronden worden mijn gegevens verwerkt?
  4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
  5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
  6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?
  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
  8. Wat zijn mijn rechten?
  9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
  10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen


1) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna: “Websites”), gemaakt door of in eigendom van WOLF OIL CORPORATION NV.

Deze Websites (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) worden beheerd door WOLF OIL CORPORATION NV (hierna: WOC), gevestigd te België, 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403.699.350.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de Websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Websites niet verder te bezoeken of te gebruiken.

Bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden, behoudt WOC zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren. WOC behoudt zich het recht voor om van iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden. 

Iedere persoon die toegang heeft tot de Websites wordt gebruiker genoemd. 


2) INFORMATIE OVER DE INHOUD


2.1

WOC heeft deze Websites online geplaatst om de gebruiker bepaalde activiteiten van WOC en eventueel andere activiteiten van de WOC-groep voor te stellen. De informatie wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder garantie dat ze afgestemd is op bepaalde gebruiksbehoeften. 


WOC kan de informatie op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.


WOC garandeert niet dat de inhoud van de Websites juist, actueel en volledig is, noch dat de Websites ononderbroken zullen werken en/ of vrij zullen zijn van fouten.


Als er op de Websites wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.


2.2

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit WOC, inclusief de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/ of indirect, op enige wijze ontstaan door en/ of voortvloeiend uit het gebruik van de Websites of een andere aan de Websites gekoppelde site.


3) HYPERLINKS

De Websites kunnen verwijzingen (links) bevatten naar andere sites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button of banner). Deze links worden als service aan de gebruikers van de Websites aangeboden. WOC wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert.


4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


4.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, webpagina’s, foto’s, logo’s, filmpjes, geluiden, software, verpakkingen en andere materialen (hierna: “Documentatie”) op de Websites zijn eigendom van WOC, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 


Reproductie van de Documentatie van de Websites is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen gebruik (nl. louter informatie inwinnen over de goederen of diensten of andere activiteiten van de WOC-groep). Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de Documentatie of elke publieke mededeling ervan voor andere doeleinden (waaronder voor professionele en commerciële doeleinden) is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WOC. In elk geval moet de toegestane reproductie van de Documentatie van de Websites of elke publieke mededeling ervan, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten. 


4.2

De eventuele databanken die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van WOC in haar hoedanigheid van producent van die databanken of worden ter beschikking gesteld met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, voor welke  doeleinden ook. 


4.3

Om het even welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten kan zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk vervolgd worden. 


5) VERSTREKTE INFORMATIE EN MATERIAAL

Elke gebruiker van de Websites die gegevens verstrekt, gaat ermee akkoord dat WOC hiervan gebruik kan maken. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens (a) geen inbreuk uitmaken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en (b) niet anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.


6) VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer de verstrekte gegevens evenwel bestaan uit persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het privacy beleid  en het cookie beleid van WOC dat op de Websites van toepassing is.


7) CONTACTGEGEVENS

Voor vragen betreffende gebruiksvoorwaarden van de Websites, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de Websites, per post of per e-mail:

Per post: 

WOLF OIL CORPORATION NV

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem

België

 

Per email: info@wolfoil.com 


□  “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.”


8) WEBSITEDISCLAIMER

De informatie op deze website wordt verstrekt door Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers. Hoewel we er alles aan doen om deze informatie actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico. 

Behalve voor zover specifiek anders wordt aangegeven op deze website, en in de volle omvang die wettelijk is toegestaan, zullen noch Wolf Oil Corporation, noch een van haar partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor eventuele schade voortvloeiend uit of in samenhang met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarin vervat zijn. Dit is een uitvoerige beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade van welke aard ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of schade aan eigendom en claims van derden.

Op deze website kunt u via links navigeren naar andere websites die niet onder controle van Wolf Oil Corporation vallen. We hebben geen zeggenschap over op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs enigerlei aanbeveling of ondersteuning van de meningen die op deze sites geuit worden.

Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat naar deze website is geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren. 

We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. Wolf Oil Corporation aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.

9) PRIVACYVERKLARING

De websites www.wolfoil.com, wwwwolflube.com, www.championlubes.com (hierna: de "Website") worden aangeboden door:

Wolf Oil Corporation NV (hierna "Wolf Oil Corporation", "onze", "wij")

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem

België

(BTW-BE) 0403.699.350


info@wolfoil.com

+32(0)3 870 00 99


Neem gerust contact met ons op als u vragen over privacy hebt. Wij beloven u binnenkort te antwoorden!
9.1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Elke persoon (hierna de "Gebruiker") die de Website bezoekt of gebruikt, deelt een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee Wolf Oil Corporation u kan identificeren als een natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent te identificeren zodra het mogelijk is een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.


Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacyvoorschriften en andere toepasselijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens (de AVG).


Via deze Privacyverklaring wordt de Gebruiker geïnformeerd over de mogelijke verzameling en verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens. Wolf Oil Corporation behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging wordt duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld. Wij raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.
9.2 WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

9.2.1 BEHEERDER

Wolf Oil Corporation is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonlijke gegevens er worden verzameld evenals de doelen van en de technische en organisatorische middelen voor de verwerking van die persoonlijke gegevens.


9.2.2. VERWERKER(S)

Wolf Oil Corporation is vrij om te vertrouwen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens op verzoek en namens de gegevensbeheerder verwerkt. De verwerker is vereist om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd naar de instructies van de gegevensbeheerder.


Wolf Oil Corporation vertrouwt op de volgende categorieën "verwerkers":


- Mailchimp

- Flexmail

- Wufoo

- Tridion

- Leadpages
9.3 OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

Overeenkomstig de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op de volgende juridische gronden:
9.4 WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wolf Oil Corporation verbindt zich ertoe uitsluitend uw persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden van Wolf Oil Corporation. De volgende categorieën persoonlijke gegevens worden verwerkt:


Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website. Andere persoonlijke gegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens hangt af van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. We maken ook gebruik van cookies om de Gebruiker te herkennen en de Gebruiker een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuzes) en om eventuele fouten op de Website te detecteren en te corrigeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring
9.5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wolf Oil Corporation verzamelt uw persoonlijke gegevens om elke Gebruiker een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring van onze Website en de aangeboden diensten te bieden. Indien deze gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt Wolf Oil Corporation zich het recht voor bepaalde handelingen te schorsen of te annuleren.


Wolf Oil Corporation verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

Bij een bezoek aan de website van Wolf Oil Corporation worden enkele gegevens voor statistische doeleinden verzameld. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de waarschijnlijke locatie van bezoek, uur en dag van bezoek en de pagina's die worden bezocht.


De Gebruiker verstrekt de persoonlijke gegevens aan Wolf Oil Corporation zelf en kan dus een soort controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, heeft Wolf Oil Corporation het recht bepaalde verwachte acties tijdelijk of permanent uit te stellen.
9.6 WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik binnen Wolf Oil Corporation verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan, doorgegeven aan of gedeeld met derden, tenzij u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven. Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de verwerkers die Wolf Oil Corporation gebruikt.


Wolf Oil Corporation heeft alle juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en gebruik van de gegevens te voorkomen. In geval van een inbreuk op de gegevens zal Wolf Oil Corporation onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
9.7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen uiteengezet in artikel 3.6. Zij zullen uit onze database worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel of als u uw recht op verwijdering rechtmatig uitoefent.
9.8 WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

3.8.1 GARANTIE VAN EEN LEGITIEME EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden toegelicht in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt in een passende, relevante en niet-buitensporige wijze, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.


3.8.2 RECHT OP TOEGANG

Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van desbetreffende gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de gegevensbewaarperiode en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens te weten.


3.8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd. U kunt Wolf Oil Corporation verzoeken om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens te corrigeren.


3.8.4 RECHT OP WISSEN (OF "RECHT TE WORDEN VERGETEN")

U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen onder de volgende veronderstellingen:


Het wissen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens nog steeds tijdelijk zijn opgeslagen.


3.8.5 RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING

In bepaalde gevallen, hebt u het recht om beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, vooral in geval van een geschil ten aanzien van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke procedures of de tijd vereist voor Wolf Oil Corporation om te verifiëren dat u uw recht op wissen rechtmatig kunt uitoefenen.


3.8.6 RECHT OP BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Wolf Oil Corporation zal stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven uw recht op bezwaar.


3.8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om persoonlijke gegevens die ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens naar een andere leverancier worden overgebracht, tenzij dat technisch onmogelijk is.


3.8.8 RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden, intrekken.
9.9 HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit versturen per aangetekende post naar Wolf Oil Corporation, Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, België of per e-mail naar info@wolfoil.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.
9.10 MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Wolf Oil Corporation, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (voor België: https://www.privacycommission.be/).